Diplomatska Asocijacija Srbije objavila rezultate istraživanja modela glasanja dijaspore

 

Beograd 2 februar – Diplomatska Asocijacija Srbije (DAS) objavila je istraživanje sistema i modela glasanja dijaspore, koje je sufinansirala i podržala Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova.

Istraživanje, sprovedeno tokom godine 2016, imalo cilj je da sistematizuje i uporedi različite sisteme glasanja dijaspore, kroz istoriju i danas, kako bi doprinelo kvalitetnom razmatranju ovog značajnog društvenog pitanja.

Ako se zna da je broj stanovnika Srbije približno promil svetske populacije, dok srpska dijaspora čini između pola i jednog procenta svetske dijaspore, jasnije je zašto dijaspora značajna za Srbiju. Međutim, kada se analiziraju postojeći indikatori odnosa dijaspore i matice, uočava se činjenica da je najveći deo odnosa srpske dijaspore i matice vaninstitucionalan. Analize pokazuju da je za dublje institucionalno i sistemsko povezivanje dijaspore i matice jedan od preduslova formalno uključivanje dijaspore u procese odlučivanja i podelu odgovornosti.

“U društveno političkom smislu, svedoci smo da dijaspore brojnih nacija imaju znatan uticaj na kreiranje javnog mnenja, pa i političke odluke u ključnim državama sveta, zahvaljujući svojoj povezanosti, organizovanosti, institucionalnom pristupu i koherentnosti, kako unutar same dijaspore, tako i u odnosu dijaspore i matice “- izjavio je Vik Jensen, predsednik DAS. “Zato, svrha ovog istraživanja je da osvetli neke aspekte glasanja dijaspore i analizira modele primenjene u svetu, kako bi doprinelo unapređenju modela primenjenog na srpsku dijasporu, a time i snažnijem povezivanju sa maticom”.

Za dodatne informacije:

Aleksandar Radulović
DAS
+381 64 2153 706
aleksandar.radulovic@daserbia.com